ÕPPEKORRALDUS 

 1. Üldsätted

  1. MTÜ Arengukeskus Edusamm (registrikood: 80555717) (edaspidi pidaja) poolt asutatud koolitusasutus Erahuvikool Edusamm (edaspidi kool) lähtub  täienduskoolituse korraldamisel kehtivatest täiskasvanuhariduse valdkonna õigusaktidest ning teistest asjakohastest õigusaktidest ja dokumentidest.
  2. Kool korraldab täiskasvanutele suunatud tööalast ja vabahariduslikku täiendkoolitust.
  3. Õppetöö toimub õppetööks sobivates renditavates ruumides.Organisatsioonisisesed koolitused viiakse läbi koolituse tellija koolitusruumides.
  4. Koolitused toimuvad koolituskalendri alusel. Koolituse mahtu arvestatakse akadeemilistes tundides, kus üks akadeemiline tund on 45 minutit.
  5. Koolitused toimuvad valdavalt auditoorselt grupikoolitusena(tavarühm- 8 ja rohkem õppijat, väike rühm – 5-7 õppijat). On võimalik ka distantsõpe. Individuaalõppe puhul viiakse koolitus läbi õppija vajadustest lähtuva individuaalse õppekava alusel. Tööandja tellitud koolitustel toimub koolitus süvaõppekava järgi vastavalt kliendi vajadustele.Koolituse kogumaht võib olla väiksem, kui õppijate ettevalmistustase on konkreetsele tasemele piisavalt kõrge, õppijatel on võimalus igapäevaseks keelepraktikaks, tööprotsessi korraldamine nõuab seda.
  6. Õppetöö toimub eesti või vene keeles.
  7. Asjaajamiskeel koolis on eesti keel.
  8. Õppetööd korraldatakse vastavalt koolituse ajakavale, mis avaldatakse eelnevalt Erahuvikooli Edusamm kodulehel www.edusamm.ee
  9. Õpingute alusdokument on õppekava, kus on määratletud vähemalt:
   1. õppekava nimetus;
   2. õppekavarühm;
   3. õpiväljundid;
   4. õpingute alustamise tingimused, juhul kui need on eeltingimuseks õpiväljundite saavutamisel;
   5. õppe kogumaht, sealhulgas auditoorse, praktilise ja iseseisva töö osakaal;
   6. õppe sisu;
   7. õppekeskkonna kirjeldus;
   8. õppemeetod;
   9. õppematerjalide loend, juhul kui õppekava läbimiseks on ette nähtud õppematerjalid;
   10. nõuded õpingute lõpetamiseks ja väljastatavad dokumendid;
   11. koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus.
  10. Erahuvikool jätab endale õiguse teha õppeplaanis muudatusi ning muuta õppevormi.
  11. Õppekava ja muudatused õppekavas kinnitab pidaja.
 2. Koolitusele registreerumine ja koolitusgrupi komplekteerimine

  1. Koolitusele registreerumine
   1. Koolitusele tuleb eelnevalt registreeruda. Registreeruda saab internetis (www.edusamm.ee) täites vastavasisulise registreerimisvormi koos vajalike andmetega ning saates andmed elektroonselt, e-posti teel (edusammkeskus@gmail.com) või telefoni teel (+ 372 5571821). Interneti teel registreerunud isikud saavad registreerumise kinnituse e-posti aadressile.
   2. Vajadusel saab nii e-posti teel kui ka telefonitsi informatsiooni koolituse sisulise kui ka organisatoorse poole kohta.
   3. Kool saadab registreerunud isikutele vahetult pärast registreerumist arve.
  2. Koolitusgrupi komplekteerimine
   1. Õppegrupp moodustatakse soovijate keeletaseme ning koolitusele registreerumise järjekorra alusel.
   2. Koolituse alustamiseks koostatakse koolitusel õppijate nimekiri.
   3. Nädal aega enne iga koolituse algust saadab kool registreerunud isikutele täpsema informatsiooni koolituse kohta
   4. Koolil on koolitusgrupi mittetäitumisel õigus koolitus ära jätta või koolitus edasi lükata koolitusgrupi täitumiseni. Koolitusele registreerunuid teavitatakse koolituse ära jäämisest või edasi lükkumisest esimesel võimalusel. Ärajäänud koolituse eest tasutud summa makstakse registreerunud isikule tagasi.
 3. Koolitusele vastuvõtt ja koolitusel osalemine

  1. Koolitusele vastuvõtt toimub isikliku sooviavalduse või klientfirma koolitustellimuse alusel. Kooli vastuvõtmisel sõlmitakse kooli esindaja ja õppija/või klientfirma esindajaga koolitusleping, millele kantakse koolitaja nimi, koolituse toimumise aeg, kestus, koht ja õppemaksu suurus , selle maksmise tingimused ning õppija õigused ja kohustused.
  2. Koolitusel õppimist saavad alustada õppijad, kes on kooli poolt õppegruppi arvatud ning kes on tasunud õppemaksu või saanud ettevõtte/asutuse poolt tasumist tõendava kinnituskirja.
  3. Õppetöös osalemine fikseeritakse koolitatava allkirjaga vastaval allkirjalehel.
  4. Koolitusel osaleja täidab koolituse lõpus vastavad tagasisidevormid.
 4. Koolituse lõpetamine ja väljaarvamise kord

  1. Õppija arvatakse koolist välja sooviavalduse põhjal, talle esitatud arve maksmata jätmisel või lepingutingimuste rikkumisel. Igat juhtumist vaatab kool läbi üksikjuhtumi põhiselt.
  2. Õppekava edukaks läbimiseks peab õppija osalema vähemalt 75% auditoorsetes tundides ja sooritama kõik vajalikud ülesanded ning testid. Kursuse läbimiseks on vaja saavutada õppekavas nõutud õpitulemused (teadmised ja oskused).
  3. Õpitulemusi hinnatakse kokkuvõtvalt kursuse lõpul keeletasemetesti abil. Testi läbiviimisel lähtutakse veebipõhisest eesti keele testist.
  4. Tunnistus väljastatakse õppijale juhul, kui õppija on osalenud vähemalt 75% õppetundidest ja sooritanud kõik vajalikud ülesanded ning testid. Tõend koolituses osalemise või selle läbimise kohta väljastatakse õppijale juhul, kui õppija on osalenud vähem kui 75% õppetundidest ja koolituse käigus ei hinnatud õpiväljundite saavutatust või kui õppija ei saavutanud kõiki õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundeid
  5. Koolituse kohta tagasiside saamiseks täidavad koolituse lõpetajad kursuse lõpus ankeetküsimustiku, mille täitmine on anonüümne ja vabatahtlik.
 5. Õppemaksu kehtestamise, sellest vabastamise ja õppemaksu soodustuste ning õppetoetuste andmise alused ja kord

  1. Õppekavas toodud koolituse õppemaks kehtestatakse igaks koolituseks eraldi. Koolituse jooksul õppemaksu ei tõsteta, sooduspakkumiste korras võib õppemaksu vähendada.
  2. Koolituse eest tasumine toimub arve alusel enne koolituse algust. Arve tuleb tasuda arvel märgitud tähtajaks. Arve saadetakse e-posti teel.
  3. Koolituse eest on võimalus tasuda osamaksetena, mille kohta sõlmitakse maksjaga eraldi kokkulepe. Maksetähtaja ületamisel 15 päeva ja/või hoolimata koolipoolsest meeldetuletustest, antakse tasumata arve inkassofirmale edasiseks käsitlemiseks.
  4. Kursuslasel on õigus koolituskulud oma tuludeklaratsioonist maha arvata (Tulumaksuseadus §26), selleks saadab MTÜ Arengukeskus Edusamm kursuslase vastavad andmed Maksu- ja Tolliametisse (INF3).
  5. Reeglina ei vabasta õppemaksust. Erandjuhul võib osaliselt õppemaksust vabastada juhatuse otsusel.
 6. Koolitusest loobumine

  1. Kui koolitusele registreerunul ei ole võimalik koolitusest osa võtta, tuleb sellest teavitada viivitamatult kooli e-kirja teel (edusammkeskus@gmail.com ).
  2. Koolitusest loobumise teatamisel vähem kui 48 tundi enne koolituse toimumise algust, õppetasu ei tagastata.
  3. Koolitusest loobumise teatamisel kuni 5 päeva enne koolituse algust tagastatakse 75% õppetasust.
  4. Koolitusele mitteilmumisel ja sellest mitteteatamisel õppetasu ei tagastata.
  5. Koolituse ärajäämisel korraldajatest tulenevatel põhjustel makstakse koolituse tasu tagasi.
  6. Tagastatakse koolituse tasust kasutamata osa 100% ulatuses  juhul, kui töö käigus grupist lahkunud inimeste arv ei võimalda majanduslikel põhjustel õppetööd jätkata.
  7. Õppemaksu tagastamine toimub õppija või maksja avalduse alusel 10 päeva jooksul alates avalduse esitamise kuupäevast.
 7. Koolituse katkestamine

  1. Koolituse pooleli jätmisel ehk katkestamisel õppetasu ei tagastata. Kui katkestamiseks on mõjuv põhjus (tervislikud põhjused), siis saab õppija liituda järgmise grupiga.
 8. Õppija õigused ja kohustused

  1. Õppijal on õigus:
   1. saada õppekavas ettenähtud koolitust vastavalt valitud kursusele, ette nähtud mahus, kohas ja ajal pärast õppemaksu tasumist;
   2. saada teavet koolituse õppekorralduse ja õppekava kohta;
   3. nõuda õppemaksu tagastamist kooli süül ära jäänud koolituse eest;
   4. lahkuda omal soovil enne õppeperioodi lõppu, kusjuures sel juhul õppemaksu ei tagastata;
   5. saada koolituse lõpus kooli tunnistust või tõendit.
  2. Õppija on kohustatud:
   1. osalema õppetöös;
   2. tegema koolituse perioodil  iseseisevat tööd;
   3. hoidma heaperemehelikult tema kasutusse antud õppevahendeid ja kooli vara;
   4. käituma vastavalt üldtunnustatud kõlblusnormidele;
   5. tasuma õppemaksu arvel kajastatud summas ja vastavalt arvel määratud kuupäevale;
 9. Koolitajate kvalifikatsiooninõuded

  1. Koolitajaks on kogenud eesti keele õpetaja või filoloog.
 10. Vaidluste lahendamise kord

  1. Kooli pidaja ja õppija/koolitaja vahel tekkinud eriarvamused ja vaidlused lahendavad pooled eelkõige läbirääkimiste teel. Kui tekkinud erimeelsusi ei õnnestu lahendada läbirääkimistega, lahendatakse vaidlus maakohtus.