ÕPPEKORRALDUS

 1. Üldsätted
  1. MTÜ Arengukeskus Edusamm, (edaspidi kooli pidaja) poolt asutatud erahuvikooli nimi on Erahuvikool Edusamm (edaspidi huvikool).
  2. Huvikool on erahuvikool, mis tegutseb noorsootöö valdkonnas ja pakub huviharidust üldkultuuri valdkonnas.
  3. Huvikooli õpe toimub Kohtla-Järve linna koolide ning linna asutuste ruumides.  Huvikool rendib selle tarbeks koolide õppeklasse ning asutuste ruume, kuhu erinevate rühmade lastel on võimalik koguneda.
  4. Huvikooli asjaajamiskeel on eesti keel. Õppekeeled on vene keel ja eesti keel.
  5. Huvikool juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi õigusaktidest ja erahuvikooli põhikirjast.
  6. Õppekorralduse aluseks on huvikooli pidaja poolt kinnitatud ning Haridus- ja Teadusministeeriumis registreeritud õppekavad,kus on määratletud:
   1. õppe eesmärgid ja õppeaja kestus;
   2. õpingute alustamise tingimused;
   3. õppeainete loendi ja mahu ainepunktides või õppepäevades;
   4. ainekavad;
   5. õppeainete valiku võimalused ja tingimused;
   6. õppeetappide (aasta, rühm, klass, kursus vms) ja huvikooli lõpetamise nõuded.
  7. Kooli õppeaasta koosneb õppeperioodidest ja vaheaegadest. Koolivaheagadel ja riigipühadel õppetöö ei toimu.
  8. Ringi töö toimub vastavalt rühma täituvusele. Üldjuhul saab rühmadega jooksvalt liituda.
  9. Kooli igapäevane töökorraldus toimub vastavalt huviringide tunniplaanile, millest teavitatakse hiljemalt nädal enne õppetöö algust.
  10. Tunniplaan avalikustatakse kooli kodulehel.
  11. Tunniplaani muudatustest teavitab õpilasi õppedirektor, õppekorraldaja või õpetaja.
  12. Õpe toimub tunniplaani alusel 45- minutiliste  rühmatundidena 2 korda nädalas.
  13.  Lasteaialaste ringitunnid on üldjuhul 30- kuni 45-minutilised.
 2. Õppurite huvikooli vastuvõtmise, huvikoolist väljaarvamise ja huvikooli lõpetamise kord
  1. Õppuri ringi vastuvõtt toimub lapsevanema või õppuri seadusliku esindaja kirjaliku avalduse alusel (Erahuvikooli kodulehel) ning õppelepingu sõlmimisel lapsevanema või õppuri seadusliku esindajaga.
  2. Õppur arvatakse koolist välja:
   1. lapsevanema või õppuri seadusliku esindaja kirjaliku sooviavalduse põhjal;
   2. kooli kodukorra ja üldtunnustatud käitumisnormide eiramise või rikkumise tõttu;
   3. põhjuseta puudumise korral järjest kaks kuud;
   4. õppetasu võlgnevuse korral rohkem kui ühe kuu eest.
  3. Huvikool loetakse lõpetatuks pärast huviala õppekava täitmist.
  4. Huvikooli lõpetamist tõendab huvikooli lõpudokument, milles kajastatakse huvikoolis õppimise aeg ja läbitud õppeainete loend.
 3. Õppemaksu kehtestamise kord    
  1. Huvikoolis õppimine on tasuline.
  2. Õppemaksu suuruse kehtestab huvikooli pidaja vähemalt 14 päeva enne õppetöö algust.
  3. Õppemaksu suuruse, tasumise korra ja tähtajad määrab huvikooli pidaja ning seda ei muudeta õppeaasta jooksul.
  4. Õppetasu maksmine toimub igakuiselt saadetud arvete alusel.
  5. Kuutasu ei ole otseses seoses ringitundide arvuga konkreetsel kalendrikuul. Maksmisele kuuluv osade suurus kujuneb õppeaasta õppemaksu jagamisel üheksaks osaks (september – mai).
  6. Õpilase puudumine tundidest ei vabasta õppemaksu maksmise kohustusest.
  7. 50% õppemaksust tagastatakse, kui õppuri puudumine õppetöös vabandaval põhjusel (arsti poolt tõendatud haigus) ületab 4 järjestikust õppetundi.
  8. Õpetaja puudumise (haigestumine,koolitused vms) tõttu ära jäänud tunnid tehakse järgi sama kuu jooksul. Sellise võimaluse puudumisel tehakse järgmises kuus ümberarvestust.
  9. Õppetasu ei sisalda õppematerjalide (õpikute,töövihikute jms) maksumust.
  10. Juhul,kui koolis õpib ühest perest rohkem kui üks laps kehtib  5% soodustus iga õppija kohta.
 4. Õppuri õigused ja kohustused
  1. Õppuril on õigus:
   1. Saada kooli õppekavade raames oma võimetele ja huvidele vastavat haridust.
   2. Kasutada ringitunnis kooli õppevahendeid.
   3. Olla kaitstud vaimse ja füüsilise vägivalla eest.
   4. Esitada ettepanekuid koolielu korralduse suhtes.
   5. Saada õpetajalt teavet oma arengu kohta valitud huvialal.
  2. Õpuril on kohustus:
   1. Suhtuda ringitöösse kohusetundlikult ja osaleda tunnis aktiivselt.
   2. Täita õpetaja korraldusi ja kasutada tundi oma võimete arendamiseks.
   3. Arvestada teiste õppuritega ja olla valmis koostööks.
   4. Kasutada õppevahendeid ning õppetööks vajalikke ruume heaperemehelikult, vastavalt nende otstarbele.
   5. Järgida käitumise head tava kaasõpilaste ja õpetajate suhtes ning kodukorra eeskirju.