ÕPIME MÄNGIDES

Õpitulemused
Ainekava läbinu õppur:
 1.  mõistab lihtsamat argiteemalist eestikeelset kõnet;
 2.  tunneb ära ja mõistab õpitud sõnu ja väljendeid ning kasutab neid oma kõnes;
 3.  saab aru korraldusest ja toimib vastavalt;
 4.  saab aru lihtsast küsimusest ning vastab sellele õpitud sõnavara piires;
 5.  kasutab kõnes sobivaid viisakusväljendeid;
 6.  teab peast eestikeelseid luuletusi ja laule;
Õppesisu:
 • Kuulamine
 • Kõnelemine
 • Eesti kultuuri tutvustamine
Suhtlusteemad:
 • Mina (nimi, vanus, elukoht, kehaosad, riietus)
 • Perekond (pereliikmed, ühistegevus)
 • Kodu (eluruumid, mööbel, tänaval)
 • Vaba aeg (mänguasjad, tegevused)
 • Aastaajad (aastaajad, ilm,nähtused, tegevused)
 • Aeg (nädalapäevad, kuud, numbrid 1-12, kellaaeg)
 • Loodus (loomad, linnud, lilled, puud)
 • Peretradutsioonid (sünnipäev, emadepäev, isadepäev, jõulud, vastlad)
 • Tervis (tervislik toit, haigus)
 • Poes (toiduained)
 • Viisakusväljendid

Keeleteadmised:
 • Hääldus: oskab eristada lühikest ja pikka häälikut, hääldada raskeid häälikuid ja häälikuühendeid. Silbitada.
 • Käändsõna: nimisõnad, omadussõnad  ainsuses ja mitmuses ( õpitud sõnavara piires)
 • Asesõna: isikulised asesõnad (lühivormid). Näitavad asesõnad (see, need, siin, seal 
 • Arvsõna: põhiarvsõnad (1-20), järgarvsõnad (1-10)
 • Tegusõna: kindla kõneviisi  olevik ( kontekstis). Käskiv kõneviis tüüpfraasides.
 • Määrsõna: sagedased koha-, aja- ja viisimäärused 
 • Küsisõna: Kes? Mis? Kus? Kuhu? Millal? Missugune? Mitu? Kui palju?
Õppe- ja kasvatustegevust kavandades ning korraldades: 
 1. peetakse oluliseks eesti keelt kuulata ja omandada keeleoskus tegevuste käigus, kus sõnalist suhtlemist toetab kontekst (nt ümbritsevad esemed jmt); 
 2. pööratakse erilist tähelepanu erinevate meelte kaasamisele ja näitlikustamisele;
 3. korratakse õpitut erinevates kontekstides ja suhtlussituatsioonides, keeleõpet seotakse teiste tegevustega: liikumise, laulmise, käelise tegevuse, mängudega;
 4. vestlusteemade valimisel lähtutakse lapse kogemustest;