Koolituste kvaliteedi tagamise alused

1. Üldsätted
1.1. MTÜ Arengukeskus Edusamm (registrikood: 80555717) (edaspidi pidaja) poolt asutatud
koolitusasutus Erahuvikool Edusamm (edaspidi kool) lähtub  täienduskoolituse korraldamisel kehtivatest täiskasvanuhariduse valdkonna õigusaktidest ning teistest asjakohastest õigusaktidest ja dokumentidest.
1.2. Koolituste läbiviimisel ja suhtlemisel klientidega tuleb igal koolitajal juhinduda väärtuspõhisest suhtest, avatusest, aususest ja abivalmidusest.

2. Õppekeskkonna kvaliteedi tagamise tingimused ja kord
2.1. Kool viib läbi koolitusi õppeklassides, mis vastavad tervisekaitse nõuetele. Õppetegevus toimub renditud ruumides, kus on keeleõppe õpiväljundite saavutamiseks vajalik sisustus  tehniliste abivahenditega. Olenevalt kursusest ja vajadusest on võimalus kasutada koolituse kestel toimivat internetiühendust.
2.2. Õpperuumid on varustatud tänapäevaste koolitusvahenditega. 
2.3. Kursustel on õppematerjalideks õpikud, paberkandjal ja/või elektroonilised õppematerjalid.  
2.4. Koolitusgruppide suurusjärgud on erinevad sõltuvalt koolituse sisust, kuid eesmärgiks on siiski tagada lähenemine, kus õppekavas seatud eesmärgid saavutatakse maksimaalselt.

3. Õppekavade kvaliteedi tagamise tingimused ja kord
3.1. Õppekavade koostamisel lähtutakse täiskasvanute koolituse seadusest, täienduskoolituse õppekava koostamise juhendmaterjalist ja täienduskoolituse standardist.
3.2.  Kooli õppekavas sätestatakse vähemalt järgmised andmed:
  1. õppekava nimetus;
  2. õpiväljundid;
  3. õpingute alustamise tingimused; 
  4.  õppe kogumaht, sealhulgas auditoorse, praktilise ja iseseisva töö osakaal;pingute alustamise       tingimused;
  5. õppe sisu;
  6. õppematerjalide loend;
  7. õppekeskkonna kirjeldus;
  8. nõuded õpingute lõpetamiseks ja väljastatavad dokumendid;
  9. koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus.
3.3.  Kooli  poolt läbiviidavate koolituste õppekavad on avalikustatud koolitusfirma veebilehel. 
 
4. Koolitajate kvaliteedi tagamise tingimused ja kord
4.1. Koolitajad peavad omama kõrgemat erialast haridust või olema aktiivselt tegutsenud õpetatavas valdkonnas ning omama vastavasisulist kogemust, mida nad on võimelised tõestama.
4.2.  Koolitajate töö tulemuslikkust hinnatakse pärast tagasisidelehtede saamist. Kooli  juhtkond analüüsib tulemusi ning vajadusel teeb parandusettepanekud koolitajale.

5. Täienduskoolituse kohta tagasiside kogumise kord
5.1.  Õppijatelt kogutakse koolituse/kursuse lõpus tagasisidelehed, kus antakse hinnang kursuse sisule, koolitajale, korraldusele ning sh antakse võimalus kursusel/koolitusel osalejal teha parandusettepanekuid. Tagasisidet võib anda nii kirjalikult paberkandjal kui ka elektroonsel kujul.
5.2.  Tagasiside vastuseid analüüsitakse ning tulemuste põhjal tehakse vastavad parendused ja muudatused tulevastes koolitustes.
5.3.  Kool kogub õppijate kohta järgmisi andmeid: nimi, e-post, telefon ja isikukood. Isikuandmeid töödeldakse vastavalt Isikuandmete kaitse seaduse § 6 alusel.