HUVITAV EESTI KEEL
 


Õpitulemused
Ainekava läbinu õppur:
  1. saab aru lihtsatest igapäevastest väljenditest ja lausetest, lühikestest vestlustest ja tekstidest; 
  2. saab aru teksti mõttest ja olulisest teabest; 
  3. oskab kirjutada õpitud sõnavara piires lühikirjeldusi ja -sõnumeid (nt sõnum sõbrale); 
  4. oskab lühidalt kirjeldada oma lähiümbrust ja inimesi, igapäevaseid toiminguid; 
  5. tuleb toime väga lihtsates igapäevastes suhtlusolukordades, suudab alustada lühivestlust (nt reageerib küsimustele ja korraldustele); 
  6. on omandanud esmased teadmised maa, kus kõneldakse õpitavat keelt, ja oma kodumaa kultuuri sarnasuste ja erinevuste kohta; 
  7. rakendab õpetaja juhendamisel varem omandatud õpioskusi ja strateegiaid, oskab töötada iseseisvalt, paaris ja rühmas; 
  8. oskab õpetaja abiga seada endale õpieesmärke ning hinnata oma saavutusi. 
Õppesisu
Viisakusväljendid. Mina (nimi, vanus, elukoht). Kehaosad.Värvid. Numbrid. Perekond ja sugulased.
Sõber (valiums, iseloom). Ühised tegevused pereliikmete ja sõpradega. 
Kodu (ruumid ja sisustus)
Koduloomad ja metsloomad. Aastaajad. Kuud. Nädalapäevad. Kellaajad (täis, pool, veerand, kolmveerand). Ilm. Eesti sümbolid ja tähtpäevad.
Eesti loodus (puud, lilled, linnud, jõed, järved, saared) Päeva planeerimine. Toiduained.
Elukutsed ja asutused. Transport. Riietusesemed. Mänguasjad ja mängud. Mängu reeglid ja korraldused.
Grammatika: sõnade järjekord lauses, asesõnad, küsisõnad, arvsõnad, kaassõnad, tegusõna pööramine, olevik, lihtminevik, ainsus ja mitmus, jaatus ja eitus, ma- ja da-infinitiiv, kohakäänded, käskiv kõneviis.

Õppetegevus
Õppuritele pakutakse erinevaid ülesandeid, loomingulisi tegevusi, õppetekste, mänge, digiharjutusi, laule jms ülalpool loetletud teemade piires vastavalt nende võimetele, huvidele ja keeleoskusele.Keel on lõimitud tegevustega. Grammatikat (olevik ja minevik, jaatav ja eitav kõne, käskiv kõneviis, ainsus ja mitmus, käänded) õpetatakse mängulises vormis.