Huviringid noortele

 • Huvitav eesti keel“ (7-9 aastat)
 • „Suhtleme eesti keeles“(10-12 aastat)
 • „Praktiline eesti keel“ (13-16 aastat);
 • eelkoolilastele kursus „Varsti kooli“.

Erahuvikooli Edusamm  õppe eesmärgid lähtuvad huviharidusstandardist.

Huviharidus:

 1. põhineb õpilase osalusel ja vabal tahtel;
 2. põhineb huvialade ja õpilaste võrdsel kohtlemisel;
 3. arvestab ja toetab õpilase eripära, arengut, iseseisvust, omaalgatust, aktiivsust;
 4. pakub eduelamusi ja tunnustust;
 5. pakub huvialaga tegelemise ja selle tunnetamise rõõmu;
 6. arendab sotsiaalseid oskusi;
 7. on avatud, salliv, positiivne ja julgustav.

Õppekava “Eesti keel teise keelena” õppe- ja kasvatuseesmärgid:

 • pakkuda õppuritele vanuses 6 kuni 18 aastani kvaliteetseid õppeprogramme püsiva ning süstematiseeritud eesti keele omandamiseks;
 • kinnistada ja täiendada laste teadmisi ja oskusi;
 • luua võimalusi kasutada oma teadmisi erinevates suhtlusolukordades;
 • arendada lugemis-, kirjutamis-, kõnelemis- ja kuulamisoskusi;
 • äratada huvi eesti keele ja kultuuri vastu;
 • julgustada õpilasi kasutama keelt igapäevaelus;
 • arendada iseseisvust, julgust, loovust, eneseväljendamisoskust, õpioskust.

Õppekava „Varsti kooli!“ õppe- ja kasvatustegevuse eesmärgid :

 • Arendada lapse loova mõtlemist.
 • Innustada lapsi oma võimeid ja oskusi arendama ja aidata lapsel ületada võimalikud raskused õppimises.
 • Aidata lapse arengule kaasa vastavalt ta vanusele ja võimetele.
 • Toetada lapse positiivse enesehinnangu väljakujunemist.
 • Valmistada last ette kooliminekuks, arvestades seejuures õppes iga lapsega individuaalselt. Suunata mängukäitumine õpikäitumise aluseks.
 • Arendada lapses sotsiaalsust ja meeskonnatööd.
 • Pakkuda lapsele juba varajast keelelist abi ja tuge, mis tagab võrdsema stardipositsiooni koolis. Toetatud keeleline areng avaldab positiivset mõju ka hilisemale hariduse omandamisele.
 • Äratada huvi keele ja kultuuri vastu;
 • Läbi mängude ja praktiliste tegevuste rikastada laste sõnavara;
 • Arendada kõnelemis- ja kuulamisoskusi.