HUVIHARIDUS NOORTELE

 • Huvitav eesti keel“ (7-9 aastat)
 • „Suhtleme eesti keeles“(10-12 aastat)
 • „Praktiline eesti keel“ (13-16 aastat);
 • eelkoolilastele kursus „Varsti kooli“.
Erahuvikooli Edusamm  õppe eesmärgid lähtuvad huviharidusstandardist.
Huviharidus:
 1. põhineb õpilase osalusel ja vabal tahtel;
 2. põhineb huvialade ja õpilaste võrdsel kohtlemisel;
 3. arvestab ja toetab õpilase eripära, arengut, iseseisvust, omaalgatust, aktiivsust;
 4. pakub eduelamusi ja tunnustust;
 5. pakub huvialaga tegelemise ja selle tunnetamise rõõmu;
 6. arendab sotsiaalseid oskusi;
 7. on avatud, salliv, positiivne ja julgustav.
Õppekava “Eesti keel teise keelena” õppe- ja kasvatuseesmärgid:
 • pakkuda õppuritele vanuses 6 kuni 18 aastani kvaliteetseid õppeprogramme püsiva ning süstematiseeritud eesti keele omandamiseks;
 • kinnistada ja täiendada laste teadmisi ja oskusi;
 • luua võimalusi kasutada oma teadmisi erinevates suhtlusolukordades;
 • arendada lugemis-, kirjutamis-, kõnelemis- ja kuulamisoskusi;
 • äratada huvi eesti keele ja kultuuri vastu;
 • julgustada õpilasi kasutama keelt igapäevaelus;
 • arendada iseseisvust, julgust, loovust, eneseväljendamisoskust, õpioskust.
Õppekava „Varsti kooli!“ õppe- ja kasvatustegevuse eesmärgid :
 • arendada lapse loova mõtlemist;
 • innustada lapsi oma võimeid ja oskusi arendama ja aidata lapsel ületada võimalikud raskused õppimises;
 • aidata lapse arengule kaasa vastavalt ta vanusele ja võimetele;
 • toetada lapse positiivse enesehinnangu väljakujunemist;
 • valmistada last ette kooliminekuks, arvestades seejuures õppes iga lapsega individuaalselt. Suunata mängukäitumine õpikäitumise aluseks.
 

ÕPPEKORRALDUS
REGISTREERIMINE
TUNNIPLAAN
HINNAD

 

Õpperühmad
Varsti kooli!
Praktiline eesti keel
Suhtleme eesti keeles
Huvitav eesti keel
Õpime mängides 
Eesti keel 9.klassi õpilastele