Erahuvikooli Edusamm õppeleping 


Erahuvikooli Edusamm pidaja MTÜ Arengukeskus Edusamm (registrinumber 80555717) juhatuse liige Erika Pavlova isikus ühelt poolt ja õpilase seaduslik esindaja teiselt poolt leppisid kokku alljärgnevas:
 1. LEPINGU OBJEKT
  Kool kohustub 2021/2021õppeaastal andma heatasemelist eesti keele koolitust vastavalt Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt kinnitatud õppekavale, tunniplaanile ja vastava grupi tasemele ja õppemahule ning Esindaja kohustub selle eest käesolevas lepingus sätestatud korras tasuma.

 2. ÕPPETÖÖ

  1. Õppetöö algab septembris 2021a.
  2. Õppetunnid toimuvad õppetöö tunniplaani alusel, 2 korda nädalas.
  3. Õppetöö mahtu arvestatakse akadeemilistes tundides, kus üks akadeemiline tund on 45 minutit.
  4. Õppetöö ei toimu koolivaheaegadel ja riigipühadel. 
  5. Õppetöö toimub aadressil Puru tee 38, Kohtla-Järve, Ida-Virumaa ning teistes õppetööks sobivates renditavates ruumides.
 3. ÕPPEMAKS

  1. Huvikoolis õppimine on tasuline.
  2. Õppemaksu suuruse, tasumise korra ja tähtajad määrab huvikooli pidaja vähemalt 14 päeva enne õppetöö algust ning seda ei muudeta õppeaasta jooksul.
  3. Õppemaksu suurus: - 34€ kuus.
  4. Kuutasu ei ole otseses seoses ringitundide arvuga konkreetsel kalendrikuul. Maksmisele kuuluv osade suurus kujuneb õppeaasta õppemaksu jagamisel üheksaks osaks (september – mai).
  5. Õpilase puudumine tundidest ei vabasta õppemaksu maksmise kohustusest.
  6. 50% õppemaksust tagastatakse, kui õppuri puudumine õppetöös vabandaval põhjusel (arsti poolt tõendatud haigus) ületab 4 järjestikust õppetundi.
  7. Õpetaja puudumise (haigestumine,koolitused vms) tõttu ära jäänud tunnid tehakse järele eelnevalt vanematega kokku lepitud päevadel.
  8. Õppetasu ei sisalda õppematerjalide (õpikute,töövihikute jms) maksumust.
  9. Juhul, kui koolis õpib ühest perest rohkem kui üks laps, kehtib  5% soodustus iga õppija kohta.
  10. Õppemaksu ei tagastata, kui Leping lõpetatakse Esindaja algatusel või õpilase süül seoses Lepingu rikkumisega.
  11. Õppetasu maksmine toimub igakuiselt saadetud arve alusel kooli pidaja MTÜ Arengukeskus Edusamm arvelduskontole  EE432200221070369673 Swedbank.
 4. ÕPPURI ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

  1. Õppuril on õigus:
   1. Saada kooli õppekavade raames oma võimetele ja huvidele vastavat haridust.
   2. Kasutada ringitunnis kooli õppevahendeid.
   3. Olla kaitstud vaimse ja füüsilise vägivalla eest.
   4. Esitada ettepanekuid koolielu korralduse suhtes.
   5. Saada õpetajalt teavet oma arengu kohta valitud huvialal.
  2. Õpuril on kohustus:
   1. Suhtuda ringitöösse kohusetundlikult ja osaleda tunnis aktiivselt.
   2. Täita õpetaja korraldusi ja kasutada tundi oma võimete arendamiseks.
   3. Arvestada teiste õppuritega ja olla valmis koostööks.
   4. Kasutada õppevahendeid ning õppetööks vajalikke ruume heaperemehelikult, vastavalt nende otstarbele.
   5. Järgida käitumise head tava kaasõpilaste ja õpetajate suhtes ning kodukorra eeskirju.
 5. LEPINGU KEHTIVUS

  1. Leping jõustub alates selle allkirjastamise hetkest mõlema Poole poolt ja kehtib kuni kursuse lõpuni.
  2. Lepingut on mõlemal poolel õigus lõpetada teatades sellest kirjalikult 14 päeva ette.
 6. LÕPPSÄTTED

  1. Lepingut võib muuta poolte kirjalikul kokkuleppel.
  2. Käesolevas lepingus reguleerimata küsimuste lahendamisel juhindutakse Eesti Vabariigi õigusaktidest.
  3. Lepingust tulenevad erimeelsused püütakse lahendada läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel on pooltel õigus pöörduda kohtusse.
  4. Lepinguga seotud igapäevane teabevahetus toimub telefoni või e-posti teel.
  5. Leping on koostatud eesti keeles kahes õiguslikult võrdset jõudu omavas eksemplaris, millest üks eksemplar jääb Esindajale ja üks Huvikoolile.