ÕPPEKAVA


 Õppekava nimetus
Eesti keele B1-taseme koolitus 

Õppekavarühm
Keeleõpe

Õpiväljundid
Koolituse lõpuks õppija:
 • mõistab faktiteavet igapäevaelu või tööga seotud teemadel ning olulisemaid üksikasju, saab aru tuttaval teemal raadiouudiste ja ennustatava sisuga (st oodatud või rutiinsete) telefonikõnede põhisisust;
 • loeb lühemaid tekste erinevatel teemadel (ajaleheartiklid, brošüürid, kasutusjuhendid, lihtne ilukirjandus), mõistab ka pikemate tekstide peamist mõtet ja otsib neist konkreetset infot, kui teema on talle oluline või tuttav;
 • ettevalmistuseta vestleb tuttaval, huvitaval või olulisel teemal(perekond,töö, huvid, päevasündmused, vaba aeg);
 • kirjutab tuttaval teemal lihtsamaid üldsõnalisi tekste, isiklikke kirju ja teateid ning annab edasi uudiseid, kirjutab lühikesi tüüpvormis ettekandeid.
Õpingute alustamise tingimused
 • eesti keele oskus vähemalt A2-tasemel
Koolitusele võetakse vastu soovijad, kes on esitanud kirjaliku registreerimistaotluse, ning tasunud väljastatud arve alusel õppemaksu enne õppetöö algust.

Õppe kogumaht
 • Õppe kogumaht on 120 akadeemilist tundi, millest 80 akadeemilist tundi on kontaktõpe ja 40 akadeemilist tundi on iseseisev töö.
 • Õppetöö toimub päevases ja/või õhtuses vormis õpperühmades (kuni 15 inimest).
Õppesisu
Haridus
Haridus ja koolitee. Koolitöö, kooliaeg ja õppimine. Edasiõppimine, õppimisvõimalused. Info õppeasutuste kohta.

Elukutse, amet ja töö
Elukutsevalik. Info enda või teiste ameti ja töökoha kohta.Tööpäev. Tööülesanded.Ameti, elukutse vajalikkus.Töö huvitavus, iseloom ja omadused. Elulookirjeldus.

Teenindus
Teenindusasutused (juuksur, ilusalong, kingaparandus, jne). Vestlused teenindaja ja kliendi vahel. Teenindusasutustesse pöördumise põhjused. Side- ja infoteenused (internetipank, post, telefon, mobiilside). 

Igapäevaelu, kodu ja kodukoht
Elamistingimused. Eluase, ruumid, sisustus.  Argipäev kodus. Kodu ja kodukoha eelised ja puudused. Kodu- ja lemmikloomad. Kodune majapidamine ja peresisene tööjaotus.

Enesetunne, tervis ja heaolu
Enesetunne ja tervislik seisund. Isiklik hügieen.  Õnnetusjuhtumid ja haigused.  Tervisesport.Haiguste ennetamine. Apteek. Ravimid. Tervishoiuasutused.

Vaba aeg, harrastused ja meelelahutus
Vaba aja sisustamise viisid ja konkreetsed plaanid.  Meelelahutuslikud, kultuurilised, tervislikud harrastused.Vaba aja sisustamise võimalused. Vaba aja veetmisega seotud sündmused. Kultuuri-, lõbustus- ja spordiasutused. Meedia (tele- ja raadiosaated, arvuti ja interneti kasutamine).

Sisseostud ja hinnad
Ostukohad (lahtiolekuajad, hinnad, makseviisid jne). Toiduained, tarbekaubad. Kauba kirjeldamine  ja selle ostuvõimalused. Sisseostude tegemine.

Söök ja jook
Toitlustusasutused. Reklaam.  Toitumisharjumused. Igasugused söögi- ja joogikohad (asukoht, lahtiolekuaeg, stiil, hinnaklass, klientuur). Söögi ja joogi tellimine ja pakkumine.Info mingi kindla toidu või joogi kohta.

Inimeste suhted ühiskonnas
.Meeldejäävad sündmused. Sõber. Sõpruskond.

Keskkond, kohad, loodus, ilm
Kodukoha loodus, vaatamisväärsused ja ilmaolud. Kodu ja lähiümbruse korrashoid.Käitumine koduümbruses ja looduses. Aastaajad. Ilmastik ja kliima. Ilmateated. Elu maal ja linnas.  Eesti loodus. Loodusobjektid. Looduskaitse Eestis.Tee küsimine  ja juhatamine. Kaartide, skeemide, infovoldikute lugemine.

Kultuur ja keeled, keelte õppimine
Rahvakalendri tähtpäevad. Kultuurisündmuste kirjeldamine(aeg, koht, kava, esinejad).Võõrkeelte õppimise võimalused.

Reisimine, transport, vaatamisväärsused
Aktiivne puhkus (reisimine ja matkamine).  Reisimisvõimalused.  Reisiks valmistumine.. Huvipakkuvad kohad, piirkonnad ja vaatamisväärsused. Liiklus, ohutu liiklemine. Tee juhatamine. Ühistransport, sh kaugsõidud (lennuk, laev, rong, buss), linnatransport, individuaaltransport.

Keeleteadmised
Nimisõna
Nimisõna ainsuse ja mitmuse põhikäänded. Mitmuse käänete moodustamine.. Mitmuse osastava sihitise käänded ainsuses ja mitmuses. Nimisõna osastava käände mitmuse moodustamine ja kasutamine koos sõnadega palju/vähe, suur valik/väike valik, osa/enamus, rohkesti jm. Sise- ja väliskohakäänded. Sisseütleva käände lühike vorm.  Sünonüümid, antonüümid. Liitsõnad.

Tegusõna
Tegusõna pööramine isikulises tegumoes. Tegusõna ajad: liht-, täis- ja enneminevik. Põhilised kõneviisid (kindel, tingiv, käskiv, kaudne. Liht- ja ühendverbid.  Modaalverbid.  Ma- ja da-infinitiivi kasutamine. Tegusõna põhivormid ja nendest moodustatavad teised vormid. Tegusõna rektsioonid, olulisemad rektsioonierinevused.  

Omadussõna
Omadussõna võrdlusastmed ja käänamine.

Arvsõna
Põhi- ja järgarvsõna käänamine. Põhi- ja järgarvsõna ühildumine nimisõnaga.

Asesõna
Isikulised, küsivad ja siduvad asesõnad.

Kesksõna
Kesksõna (-v, –tav, –nud, –tud) täiendina.

Muutumatud sõnad
Sidesõnad (liht- ja liitlauses). Kaassõna (ees- ja tagasõna) kasutamine. Määrsõnad:aja-, viisi- ja kohamäärsõnad, määrsõna võrdlusastmed.

Lauseõpetus
Sõnade järjekord lauses. Nimetav, omastav ja osastav sihitisena.

Õigekiri
Olulisemad kokku- ja lahkukirjutamise juhud. Suur ja väike algustäht. Võõrsõnade ja võõrnimede õigekirjutus. Vene pärisnimede kirjutamine eesti keeles. Kirjavahemärgid, sh otsekõne puhul.

Iseseisva töö käigus kinnistatakse auditoorse töö käigus õpitud materjali, omandatakse sõnavara, kasutatakse elava keelekeskkonna võimalusi keeleoskuse arendamiseks. Iseseisev töö hõlmab ka kodutööd vastavalt õpetaja poolt antud ülesannetele ja kontaktõppeks valmistumine

Iseseisev töö toimub osaliselt e-õppe keskkondades:
 • https://www.keeletee.ee/ru/coursemap
 • https://quizlet.com/
 • https://kirjatark.ee/tere-jalle/
 • https://keeleweb2.ut.ee
 • https://et.speaklanguages.com/eesti/

Õppemeetodid
Kursusel arendatakse rääkimis-, kuulamis-, lugemis- ja kirjutamisoskust  nii  traditsioonilisi kui ka aktiivõppemeetodeid kasutades. Aktiivõppemeetoditest kasutatakse ajurünnakut, idee- ja mõistekaarte, rühma- ja paaristööd, rolli- ja suhtlusmänge, arutelu, vestlust, juhtumianalüüsi, ülesandeid keelekeskkonnas. Traditsioonilistest meetoditest  kasutatakse kuulamis-, lugemis-, kirjutamis-, rääkimis- ja grammatikaharjutusi, sõnavaramänge, järjestusülesandeid, etteütlust, ümberjutustust, loengut, konspekteerimist, jutustamist, meedia- ja autentsete audiovisuaalsete materjalide kasutamine (ajaleheartiklid, uudised,  filmid), loovtööd (nt lühikirjandid, isiklikud kirjad, teadaanded, kuulutused, lühiülevaated).

Õppekeskkonna kirjeldus
Erahuvikooli  pidaja  MTÜ Arengukeskus Edusamm üürib õppevahenditega varustatud õppeklassi Jõhvi Kesklinna Koolis (aadressil aadressil Narva mnt 16, Jõhvi, 41536 Ida-Viru maakond) ja  eistes õppeasutustes.
Kõik kasutatavad koolitusruumid vastavad tervisekaitse nõuetele. Olenevalt kursusest ja vajadusest on võimalus kasutada koolituse kestel toimivat internetiühendust.
Õppeklassid on varustatud tänapäevaste koolitusvahenditega. Õppeklassides on arvuti, kõlarid, multimeediaprojektor, ekraan,  seinatahvel, kontorimööbel. 

Õppematerjalide loend
Põhiõppematerjalid
Mangus,I., Simmul,M. (2014) Tere taas! Eesti keele õpik A2 – B1(B2). Kirjastus Keeletark.

Lisaõppematerjalid
Oidekivi, H. (2023).Harjuta eesti keelt teise keelena A2-B1. Maurus Kirjastus OÜ
Kõnninge-Geranio,R.,Ruunik,B.,Tammeaid,K.(2023).Grammatikat. eesti keele harjutusi 0-B1 tasemele. Maurus Kirjastus OÜ
Kitsnik,M. (2012). Eesti keele õpik B1, B2. Tallinn: Integratsiooni ja Migratsiooni SA Meie Inimesed.
Kitsnik,M. (2012). Eesti keele töövihik B1, B2. Tallinn: Integratsiooni ja Migratsiooni SA Meie Inimesed.
Pesti, M., Ahi, H. (2019). E nagu Eesti. Eesti keele õpik algajatele A1+A2+B1. Kiri-Mari Kirjastus.
Rammo,S., Teral,M., Klaas-Lang,B., Allik,M. (2012). Keel selgeks! Eesti keele õpik täiskasvanutele. Kirjastus Avita.
Loodus,  M. (1988). 146 praktilist eesti keele harjutust edasijõudnutele. Tallinn.
Pool, R. (2019). Eesti keele verbirektsioone. Tartu Ülikooli Kirjastus.
Aktuaalsed autentsed materjalid ajalehtedest, ajakirjadest, internetist.

Veebipõhised õppematerjalid
https://www.filosoft.ee/gene_et/
https://www.eki.ee/dict/evs/
https://www.keeletee.ee/coursemap
https://vikerraadio.err.ee/saatekava
http://kohanemisprogramm.tlu.ee/?page_id=134
https://keeleweb2.ut.ee/
https://kirjatark.ee/
https://eestikeelkaanded.weebly.com/harjutused.html
http://web.meis.ee/vaegkuuljad/
http://web.meis.ee/testest/repository.php?cmd=frameset&ref_id=1
https://www.innove.ee/eksamid-ja-testid/eesti-keele-tasemeeksamid/infomaterjalid-tasemeeksami-sooritajale/

Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid
Õppekava edukaks läbimiseks peab õppija osalema vähemalt 80% auditoorsetes tundides ja sooritama kõik vajalikud ülesanded ning testid.
Kursuse läbimiseks on vaja saavutada õppekavas nõutud õpitulemused (teadmised ja oskused).
Õpitulemusi hinnatakse kokkuvõtvalt kursuse lõpul keeletasemetesti abil. 
Tunnistus väljastatakse õppijale juhul, kui õppija on osalenud vähemalt 80% õppetundidest ja sooritanud kõik vajalikud ülesanded ning testid.
Tõend koolituses osalemise või selle läbimise kohta väljastatakse õppijale juhul, kui õppija on osalenud vähem kui 80% õppetundidest ja koolituse käigus ei hinnatud õpiväljundite saavutatust või kui õppija ei saavutanud kõiki õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundeid.

Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, või õpi- või töökogemuse kirjeldus
Kogenud eesti keele õpetaja või filoloog.