ÕPPEKAVA

Õppekava nimetus: 
Eesti keele A2-taseme eksamiks ettevalmistav täienduskoolitus

Õppekavarühm: 
Keeleõpe

Õpiväljundid:

Koolituse lõpuks õppija:

 • saab aru fraasidest ja sageli kasutatavatest sõnadest, mis on vahetult seotud talle oluliste valdkondadega (näiteks info mina ja minu perekonna kohta, sisseostude tegemine, kodukoht, töö, vaba aeg), saab aru lühikeste, lihtsate ja selgelt väljahääldatud ütluste põhisisust;
 • saab aru väga lühikestest lihtsatest tekstidest, leiab eeldatavat spetsiifilist infot lihtsatest igapäevatekstidest (näiteks reklaamid, töö pakkumised, prospektid, menüüd, sõiduplaanid), saab aru lühikestest lihtsatest isiklikest kirjadest;
 • lihtsal viisil kirjeldab ja tutvustab inimesi, elu- ja töötingimusi ning igapäevatoiminguid; sõnastab, mis meeldib, mis mitte jne;
 • kirjutab lühikest ja lihtsat teadet (näiteks postkaarti, kutset), täidab formulare (näiteks hotelli registreerimislehte, kus küsitakse isikuandmeid: nime, aadressi, rahvust/ kodakondsust), koostab väga lihtsat isiklikku kirja.
Õpingute alustamise tingimused
 • algteadmised eesti keelest
 • veebipõhise keeletesti sooritamine tulemusega vähemalt 45%
 • suulise vestluse läbimine
 • Soovija läbib lihtsa küsimustega sõeltesti. (http://web.meis.ee/testest/)

Vestluse hindamiskriteerium: Soovija oskab lihtsate fraaside ja lausete abil ennast tutvustada ning vastata sama teema küsimustele.

Koolitusele võetakse vastu soovijad, kes on esitanud kirjaliku registreerimistaotluse, ning tasunud väljastatud arve alusel õppemaksu enne õppetöö algust.

Õppe kogumaht
Õppe kogumaht on 250 akadeemilist tundi, millest 200 akadeemilist tundi on kontaktõpe ja 50 akadeemilist tundi on iseseisev töö.
Õppetöö toimub päevases ja/või õhtuses vormis õpperühmades (kuni 15 inimest) või individuaalselt.

Õppesisu

 • Rääkimine.
  • Endast ja teistest
  • Isikuandmed (nt nimi, aadress, telefon, sünnikoht ja -aeg, rahvus, vanus) ja enesetutvustamine.
 • Erinevate ankeetide täitmine.
  • Inimese välimuse ja iseloomu kirjeldamine.
  • Jutustamine oma perekonnast ja sugulastest.
 • Haridus
  • Oma haridustee tutvustamine. 
  • Õppimine (mis meeldis,  mis mitte).
  • Edasiõppimine(kavatsused ja võimalused).
  • Õpitulemused.
 • Elukutse, amet ja töö. 
  • Erialad ja ametid.
  • Tööga seotud kavatsused.
  • Tööpakkumiskuulutused.
  • Tööpäeva kirjeldamine. Oma töö tutvustamine, tööülesannete kirjeldamine.
 • Teenindus. 
  • ​​​​​​​Teenindusasutused (asukoht, lahtiolekuaeg, teenuse liigid ja hinnad).
  • Kõneetikett teenindusasutustes.
  • Lihtne vestlus teenindajaga.
  • Toimingud pangas, postkontoris, juuksuris jm.
  • Lihtsad teenusetutvustused, juhendid ja siltide põhisisu.
 • Igapäevaelu, kodu ja kodukoht. 
  • Oma kodu kirjeldamine. Kodu lähiümbrus.
  • Pere kodune elu.
  • Majapidamine ja kodu sisustus.
  • Külaliste vastuvõtt ja külaskäik.
  • Argi – ja puhkepäev.
  • Sugulased ja lähedased.
 • Enesetunne, tervis ja heaolu. 
  • ​​​​​​​Enesetunne ja kaebused.
  • Arsti vastuvõtule registreerimine.
  • Enda või oma lähedase tervislik seisund.
  • Apteegis.
 • Vaba aeg, harrastused ja meelelahutus. 
  • Huvid,  hobid ja huvialad.
  • Vaba aja veetmise eelistused.
  • Liikumisharrastus, muusikaline maitse ja lugemisharjumused.
  • Kultuuri- või meelelahutusasutused (lahtiolekuaeg, piletihind jms).
  • Meelelahutusüritused( nt oma sünnipäeva tähistamine).
  • Kutse meelelahutus- või kultuuriüritusele.
 • Sisseostud, hinnad.
  • Poodide asukoht ja lahtiolekuaeg.
  • Kauba kirjeldamine.
  • Ostlemine.
  • Teenuste tutvustamine, juhendite ja siltide mõistmine
  • Sooduspakkumised.
  • Makseviisid.
 • Söök ja jook. 
  • Igapäevased toitumisharjumused.
  • Söögi- ja joogikohad (asukoht, lahtiolekuaeg ja hinnad).
  • Laua broneerimine, menüü.
  • Lihtne vestlus söögilauas.
 • Inimeste suhted ühiskonnas. 
  • Tervitus ja hüvastijät.
  • Lühikesed sõnumid ja teated.
  • Sõprus.
 • Keskkond, kohad, loodus, ilm. 
  • ​​​​​​​Kodukoha kirjeldus.
  • Tee juhatamine.
  • Ilm, ilmateade.
  • Aastaajad.
  • Eesti kaart, kohad. Loomad, linnud, taimed.
 • Kultuur ja keeled, keelte õppimine. 
  • ​​​​​​​Kultuurisündmused (toimumise koht, aeg, piletihind ja esinejad).
  • Keeleoskus ja praktiseerimisvõimalused.
 • Reisimine, transport, vaatamisväärsused. 
  • Ühistransport, sõiduplaanid.
  • Reisimine. Reisi planeerimine, pileti ostmine.
  • Tee küsimine ja juhatamine.
  • Vaatamisväärsused.
  • Toa broneerimine hotellis.
  • Postkaart puhkusereisilt.
 • Keeleteadmised
  • ​​​​​​​Kiri ja hääldus
   • Eesti tähestik, hääliku ja tähe vaheline seos.
   • Lühikesed, pikad ja ülipikad häälikud;
   • g ,b, d helitus.
   • Hääldamine, selle korrigeerimine.
   • Rõhk.
   • Esimese ja teise silbi vokaali pikkus.
   • Hääldamise erinevusi eesti ja vene keeles.​​​​​​​
  • Nimisõna
   • Põhikäänded.
   • Nimisõna käänded ainsuses.
   • Ainsuse omastava, osastava ja sisseütleva moodustamine.
   • Lühike ainsuse sisseütlev. Mitmuse nimetava moodustamine.​​​​​​​
  • Omadussõna
   • Käänamine.
   • Võrdlusastmed.​​​​​​​
  • Tegusõna
   • Oleviku vorm. Mineviku vormi moodustamine.
   • Ainsuse/mitmuse pöördelõpud.
   • Tegusõna pöördvormid kindla kõneviisi olevikus ja  lihtminevikus.
   • Jaatav ja eitav kõne.
   • Tegusõna ajad ja kõneviisid: kindel, tingiv ja käskiv kõneviis; liht- ja täisminevik.
   • Tegusõna põhivormid, neist tuletatavad vormid.
   • Ühendtegusõna pööramine. 
   • Ma– ja da-infinitiivi kasutamine.​​​​​​​
  • Asesõna
   • Isikulised asesõnad.
   • Isikuliste asesõnade käänamine.​​​​​​​
  • Kaassõna
   • Ees- ja tagasõnad.​​​​​​​
  • Küsisõna
   • Küsilausete moodustamine.​​​​​​​
  • Sidesõna
   • Sidesõnad lihtlauses.​​​​​​​
  • Arvsõna
   • Põhiarvsõnad. Põhiarvsõna ühildumine nimisõnaga. Põhiarvsõnade (1…1000) kasutamine nimetavas käändes.
   • Järgarvsõnade (1…31) kasutamine nimetavas, omastavas, sees- ja alalütlevas käändes.
  • Lauseõpetus
   • Sõnade järjekord lauses.
   • Lihtlausete moodustamine.

Iseseisva töö käigus kinnistatakse auditoorse töö käigus õpitud materjali, omandatakse sõnavara, kasutatakse elava keelekeskkonna võimalusi keeleoskuse arendamiseks. Iseseisev töö hõlmab ka kodutööd vastavalt õpetaja poolt antud ülesannetele ja kontaktõppeks valmistumine.

Iseseisev töö toimub osaliselt e-õppe keskkondades:

Õppemeetodid
Kursusel arendatakse rääkimis-, kuulamis-, lugemis- ja kirjutamisoskust  nii  traditsioonilisi kui ka aktiivõppemeetodeid kasutades. Aktiivõppemeetoditest kasutatakse rühma- ja paaristööd, rollimänge, mõistekaarte, ajurünnakut, ülesandeid keelekeskkonnas. Traditsioonilistest meetoditest  kasutatakse kuulamis-, lugemis-, kirjutamis-, rääkimis- ja tõlkeharjutusi, sõnavaramänge, järjestusülesandeid, etteütlust, ümberjutustust, loengut, jutustamist, mudelkirjutamist (nt sõnumid, postkaardid, lühikesed kirjad).

Õppekeskkonna kirjeldus
Erahuvikooli  pidaja  MTÜ Arengukeskus Edusamm üürib õppevahenditega varustatud õppeklassi Kohtla-Järve Tammiku Põhikoolis (aadressil Puru tee 38, Kohtla-Järve , Ida-Virumaa, 31024) ja  Kohtla-Järve Vahtra Loomekeskuses (aadressil Endla 4, Kohtla-Järve, Ida-Virumaa, 30323).
Kõik kasutatavad koolitusruumid vastavad tervisekaitse nõuetele. Olenevalt kursusest ja vajadusest on võimalus kasutada koolituse kestel toimivat internetiühendust.
Õppeklassid on varustatud tänapäevaste koolitusvahenditega. Õppeklassides on arvuti, kõlarid, multimeediaprojektor, ekraan,  seinatahvel, kontorimööbel. On olemas paljundusaparaat – 1 tk., printer -2 tk., skänner – 1 tk., projektor – 2 tk., audiomagnetofon – 2 tk., sülearvuti – 2 tk., kõlarid -2.tk., pabertahvel – 2 tk., tahvelarvuti -15 tk.

Õppematerjalide loend

Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid
Õppekava edukaks läbimiseks peab õppija osalema vähemalt 75% auditoorsetes tundides jasooritama kõik vajalikud ülesanded ning testid.
Kursuse läbimiseks on vaja saavutada õppekavas nõutud õpitulemused (teadmised ja oskused).
Õpitulemusi hinnatakse kokkuvõtvalt kursuse lõpul keeletasemetesti abil. Testi läbiviimisel lähtutakse veebipõhisest eesti keele A2-taseme proovitestist lehel http://web.meis.ee/testest/ilias.php?ref_id=123&cmd=render&cmdClass=ilrepositorygui&cmdNode=il&baseClass=ilrepositorygui
Tunnistus väljastatakse õppijale juhul, kui õppija on osalenud vähemalt 75% õppetundidest ja sooritanud kõik vajalikud ülesanded ning testid.
Tõend koolituses osalemise või selle läbimise kohta väljastatakse õppijale juhul, kui õppija on osalenud vähem kui 75% õppetundidest ja koolituse käigus ei hinnatud õpiväljundite saavutatust või kui õppija ei saavutanud kõiki õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundeid.

Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni,  õpi- või töökogemuse kirjeldus
Kogenud eesti keele õpetaja või filoloog.