EESTI KEEL 9.KLASSI ÕPILASTELE

Kursus on mõeldud 9. klassi õpilastele
Eesmärgid:
  • sõnavara arendamine ja aktiviseerimine;
  • kuulamis- ja rääkimisoskuse arendamine;
  • grammatilise materjali kinnistamine nii suulises kui ka kirjalikus kõnes;
  • ettevalmistus põhikooli lõpueksamiks. 

Õpitulemused:
Õppija:
  1. mõistab loetud ja kuuldud tekstis nii peamist sõnumit kui ka üksikasju endale tuttaval teemal;
  2. kirjeldab ja põhjendab tegelikku või kujuteldavat sündmust ja enamasti vestleb üldistel teemadel;
  3. koostab seotud lihtsat teksti käsitletud temaatika piires loetu, kuuldu ja kogetu edasiandmiseks. Kirjutab isiklikke kirju ja teadeid;
  4. huvitub eesti keele õppimisest; 
  5. hangib infot erinevatest eestikeelsetest infoallikatest.

Õppetegevus
Tundides kaasatakse õppijat võimalikult aktiivselt õppetöösse, selleks kasutame väga erinevaid  õppemeetodeid, põhiliselt aktiivõppemeetodeid – aktiivne loeng, küsimused, arutelud, paaristöö, rühmatöö, iseseisev töö, situatsiooni- ja rolli-mängud, väitlus, ristsõnad, erinevad õppemängud jne.
Õpimotivatsiooni arendamiseks ja säilitamiseks kasutab õpetaja erinevaid metoodilisi võtteid. Oluline on, et õpilased omandaksid eesti keele õppimiseks vajalikud õpistrateegiad, et jõuda iseseisva õppimiseni.
Suulist suhtlemisoskust arendatakse paaris- ja rühmatöödega, sh diskussioonide, mänguliste harjutuste ja rollimängudega. Õpetaja loob õpilastele tunnis spon-taanse kõnelemise võimalusi.
suhtluspädevuse ja kultuuri-teadlikkuse arendamiseks ergutatakse õpilasi kasutama keelt ka väljaspool keeletundi. Selleks sobivad erinevad ülesanded: iseseisev lugemine,telesaadete ja filmide vaatamine, teabe otsimine eri allikatest.
Suulise suhtluse kõrval arendatakse põhjalikumalt kirjalikku väljendusoskust. Jätkub põhisõnavara laiendamine. Suuremat tähelepanu pööratakse korrektsele keelekasutusele.