Andmekaitse töötlemise põhimõtted

Andmekaitse põhimõtted
Isikuandmete vastutavaks töötlejaks on MTÜ Arengukeskus Edusamm (registrikood 80555717).
Pakume oma klientidele keeleoskustasemetel A2, B1, B2 ja C1 tasemeeksamiks ettevalmistamisele suunatud eesti keele täienduskoolitusi ning eesti keele kursuseid noortele ja seega puutume kokku oma teenuse pakkumise käigus klientide isikuandmetega.
Isikuandmete töötlemisel juhindume eeskätt isikuandmete kaitse seadusest.

Isikuandmete kogumine ja töötlemine
Kogume oma klientide kohta järgmisi andmeid:

 • kliendi ees- ja perekonnanimi;
 • kliendi isikukood;
 • kliendi kontaktandmed (telefon, e-posti aadress ja elukoha aadress).

Ülaltoodud andmeid kogume  ja kasutame õigusaktidest tulenevaid kohustusi täitmiseks, kliendi koolitusele regitreerimiseks, lepingu sõlmimiseks, õppematerjalide koostamiseks, vajadusel kolmandatele isikutele info edastamiseks ja dokumentide väljastamiseks.
Maksuseadustest tulenevalt vajame kliendi nime ja aadressi arve koostamiseks.
Täiskasvanute koolituse seadusest tulenevalt peab väljastama koolitusel osalenutele tõendeid ja tunnistusi, millele tuleb märkida veel lisaks ka koolitusel osalenud isiku ees-ja perekonnanimi ning isikukood. Isikukoodi on vaja ka Maksu- ja Tolliametis õppija koolituskulude deklareerimiseks.
Kliendi nimi, isikukood ja kontaktandmed on vajalikud ka võimalike vaidluste ja kaebuste lahendamisel.
Klientide kontaktandmeid kasutame vajadusel ka turunduslikel eesmärkidel (nt koolituskeskuse poolsed reklaamkirjad järgnevate koolituste kohta, uudiskirjad jms) edastamiseks, kuid seda vaid juhul, kui klient on andnud meile selleks nõusoleku (kas kursuse lõpus täidetavatel tagasisidelehtedel või ennast kursusele registreerudes meie registreerimisvormis).

Isikuandmete jagamine
Edastame teie isikuandmeid:

 • koolituse eest maksjale ehk lõpptellijale (nt Töötukassa,tööandja vms);
 • Haridus -ja Teadusministeeriumile;
 • Maksu-ja Tolliametile;
 • koolitajatele;
 • kolmandatele isikutele, kellele isikuandmete edastamise kohustus tuleneb seadusest või muust õigusaktist, millisel juhul on edastamise õiguslikuks aluseks meie seadusest tuleneva kohustuse täitmine.

Isikuandmete säilitamine
Koolitajatega sõlmitatavates töölepingutes on ettenähtud kliendiandmete saladuses hoidmise kohustus ning samuti vastutus selle olulise kohustuse rikkumise eest.
Isikuandmete, sealhulgas isikuandmeid sisaldavate dokumentide säilitamisel lähtume põhimõttest, et andmeid säilitatakse üksnes seni, kuni see on vajalik eesmärgi täitmiseks, milleks andmeid koguti, või seni, kuni andmete säilitamine on seadusest tulenevalt kohustuslik.
Erahuvikooli Edusamm  poolt väljastatud tõendite ja tunnistuste andmeid säilitatakse Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt soovitatud tähtaja ehk seni kuni täiendkoolitus tegutseb.
Andmete edastamiseks kasutame krüpteeritud kanaleid.

Kliendi õigused seoses isikuandmete töötlemisega
Kliendi õigused on sätestatud Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määruses (EL) 2016/679, 27. aprill 2016, füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta (isikuandmete kaitse üldmäärus).

Kliendil on õigus:

 • saada teavet, milliseid tema isikuandmeid on kogutud ja töödeldud;
 • parandada või täiendada enda isikuandmeid;
 • nõuda enda isikuandmete kustutamist (kui see ei ole vastuolus seadustega);
 • tagasi võtta nõusolek enda isikuandmete kasutamiseks (nt turunduslikel eesmärkidel).

 

Andmekaitsega seotud küsimuste korral võib võtta ühendust e-postil või telefoni teel